Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης


ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ


Η τεχνική της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το ερώτημα αν η αποκατάσταση βουβωνοκήλης πρέπει να γίνεται λαπαροσκοπικά ή όχι αποτελεί ιστορικά, πεδίο έντονων διαφωνιών. Παρά τις υπάρχουσες διαφωνίες η λαπαροσκοπική αποκατάσταση επί αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο μετεγχειρητικό άλγος χωρίς κακαίσθητες τομές καθώς και ταχύτερη επάνοδο στις δραστηριότητες. Επιπλέον επί υποτροπής μετά από ανοιχτή απόπειρα, η λαπαροσκοπική προσπέλαση πλεονεκτεί λόγω της διενέργειας της επέμβασης στον χειρουργικό ‘’παρθένο’’ προ περιτοναϊκό χώρο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Εμπειρία χειρουργού στην λαπαροσκοπική τεχνική
• Γνώση ανατομίας βουβωνικής χώρας
• Ανοχή στην γενική αναισθησία

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Ενεργός ενδοκοιλιακή φλεγμονή
• Ανεξέλεγκτες διαταραχές πηκτικότητας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Προηγούμενη ακτινοβόληση κοιλίας
• Προηγούμενες επεμβάσεις στον χώρο του Retzius (π.χ. ανοικτή προστατεκτομή, εκτεταμένες επεμβάσεις στην κάτω κοιλία)
• Ευμεγέθεις οσχεοκήλες, περιεσφ. Βουβωνοκήλες.ΟΛΙΚΑ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (TEP)


Μετά από διάνοιξη του πρόσθιου πετάλου της θήκης του ορθού κοιλιακού. Δεν εισερχόμαστε στην κοιλιά αλλά εργαζόμαστε πάνω από αυτή δημιουργώντας χώρο υπό πίεση αερίου ή ‘’πνεύμο προπεριτοναίο’’. Λαπαροσκοπική επέμβαση. Με τη χρήση 3 μικρών τομών(είσοδος trocar). Τοποθετείτε πλέγμα 10-15 εκ καλύπτοντας όλους τους δυνατούς χώρους δημιουργίας κήλης. Ενδεχομένως ο σημαντικότερος παράγοντας στην εν λόγω επέμβαση είναι η εμπειρία του χειρουργού στην λαπαροσκοπική τεχνική και η γνώση της ανατομίας της βουβωνικής περιοχής. Η καμπύλη εκμάθησης στην βιβλιογραφία κυμαίνετε από 30 έως 250 επεμβάσεις και μάλλον έχει να κάνει με την λαπαροσκοπική ευχέρεια του χειρουργού και την επάρκεια της γνώσης του στη διεγχειρητική ανατομία της βουβωνικής χώρας.

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
• Ελάχιστο μετεγχειριτικό άλγος
• Παραμονή στο νοσοκομείο μια (1) ημέρα
• Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς τομές
• Χωρίς υποτροπές

ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ (TAPP)


Υπομφάλιος τομή (trocar διαμέτρου 10mm). Δύο μικρές τομές επί τα εκτός των κάτω επιγάστριων αγγείων άμφω. (trocar διαμέτρου 5mm)

Χειρουργική ανάταξη του κηλικού σάκου εντός της κοιλιάς( περιτοναϊκή κοιλότητα) δια της δημιουργίας πνεύμοπεριτοναίου. Χρησιμοποιούμε συνήθως πλέγμα πολυπροπυλενίου 10x15 εκ. Το πλέγμα σταθεροποιείτε με την χρήση λαπαροσκοπικών ελικοειδών ήλων(tag). Έχοντας δημιουργήσει αρχικά έναν προπεριτοναικό κρημνό για την τοποθέτηση του πλέγματος, το τελευταίο στάδιο της επέμβασης είναι η σύγκλειση κάθε ελλείμματος που τυχόν υπάρχει.